VI Concurs literari lletra i Dret

Concurs literari obert a tots els advocats exercents o no exercents de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers, els alumnes de l'EPJ Joan Mª Xiol i Gasset i els treballadors.  Presentació d'obres fins el divendres 14 de juliol

 

1.- Relat curt d'experiències reals o fictícies que hagin esdevingut o no durant el trajecte professional.

2.- Extensió màxima de dos fulls (Dina-4) a una sola cara i a doble espai amb lletra Arial-12.

3.- Al seu dors s'indicarà el pseudònim del participant.

4.- El relat s'adreçarà al Col·legi d'Advocats de Granollers, "IV concurs literari lletra i dret" dins d'un sobre tancat sense remitent.

5.- Igualment, també s'haurà d'adreçar al col·legi d'Advocats Granollers, "IV concurs literari lletra i dret", un segon sobre tancat tot indicant en llur remitent el pseudònim del participant, incloent les següents dades personals:

a) Nom i cognoms del participant
b) Pseudònim del participant.
c) Telèfon de contacte.
d) Còpia del relat en format electrònic.

6.- Un mateix concursant només pot participar amb un sol relat.

Termini, lloc de presentació i publicació

Ambdós sobres s'entregaran a la secretaria de les seus col·legials de Granollers (Carrer Llevant 2) i (Josep Umbert núm. 124 sot 1) o a Mollet (Anselm Clavé núm. 2 4t 1ª).

Juntament amb el sobre s'haurà d'entregar el relat en suport electrònic.

Podran presentar-se fins les 14:00 hores del dia 14 de juliol de 2017.

Els relat guanyador amb el primer premi serà publicat a la revista del Col·legi "el Lligall" i a la seva pàgina web 

Entrega de premis

L'elecció del premiat es farà pública a dos quarts de dues del migdia a la seu del Col·legi d'Advocats de Granollers durant Aperitiu d'agermanament amb jutges, fiscals i procuradors. del Vallès el dia de la Festivitat de Sant Raimon, 18 de juliol de 2017.

Premis

1er 150 €
2on 100 €
3er 75 €