Conferència GAJ ICAVOR: Plusvàlua municipal: I ara què?

Apunta't a la nova conferència GAJ ICAVOR sobre la Plusvàlua municipal: I ara què?

Temari:

La STC 187/2021, de 26 d'octubre, té per inconstitucional i nuls els preceptes del RD Leg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Locals, que estableixen el sistema de càlcul de la base imposable de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana o plusvàlua municipal, la qual cosa va suposar de facto la desaparició del tribut.

En data 9 de novembre es va publicar en el BOE l'RDL 26/2021, de 8 de novembre, adaptant la normativa tributària a la doctrina del Tribunal Constitucional i establint un nou sistema objectiu de determinació de la base imposable de l'impost, entre altres.

Examinem i valorem aquesta nova regulació i com actuar fins que els municipis adaptin el model de gestió al nou sistema de càlcul i les principals qüestions que es plantegen en aquest nou context tributari!

Dia: Dilluns 20 de desembre de 2021
Hora: de 17:00h a 19:00h

Lloc: Seu del Col·legi (Carrer Llevant, 2 Granollers)

Ponent: Sr. Albert Conesa Bausà, Advocat. Professor de Dret Administratiu Curs Litigació Contenciós Administratiu Postgrau Pràctica Jurídica ICAVOR.

Preu: Gratuït

Inscripcions: