Interlocutòria del TS sobre el dret a l'oblit digital

Accediu a la interlocutòria de Tribunal Suprem de l'11 de gener de 2019 sobre Dret a l'oblit digital i de notícies substancialment inexactes.

 

 

RESUM: Es recorre una sentència que, ponderant el dret a la protecció de dades personals enfront del dret d'informació, considera que en aquest cas ha de prevaler el dret a la protecció de les dades personals.

La qüestió plantejada en el recurs que presenta interès cassacional objectiu per a la formació de la jurisprudència consisteix a interpretar l'article 20. 1 d) CE en relació amb l'article 6.4 LOPD i concordants, en el sentit d'aclarir si en la labor de ponderació del dret a la informació i del dret a la protecció de dades de caràcter personal (des de la perspectiva del dret a l'oblit) quan tots dos entren en conflicte, el requisit de veracitat de la informació que exigeix l'article 20. 1 d) CE ha d'entendre's com a exactitud de la informació continguda en els enllaços al fet que remitent el motor de cerca i, en aquest cas, si la seva absència pot fonamentar vàlidament una sol·licitud de cancel·lació de dades personals davant el gestor del motor de cerca com a responsable del tractament d'aquestes dades personals.

Descarregar document [75 kb]