Publicada la reforma de la normativa de l'Advocacia Catalana.

 

S'ha publicat en el DOGC (Núm. 7799 - 30.1.2019) la resolució JUS/110/2019, de 22 de gener, sobre la Reforma de la Normativa de l'Advocacia Catalana aprovada pel Consell i declarada adequada a la legalitat pel Departament de Justícia.

 

 

Amb la vacatio prevista de 20 dies, la nova Normativa de l'Advocacia Catalana serà aplicable a partir del proper 19 de febrer.

A efectes de la tramitació dels expedients deontològics, veureu que el canvi més important que hem hagut d'introduir a petició de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques és respecte la formulació del plec de càrrecs:

- si fins ara l'ordre cronològic era acord de Junta d'obertura de l'expedient disciplinari amb nomenament d'instructor i secretari >>> formulació del plec de càrrecs per part de l'instructor en el termini d'1 mes.

- amb la nova Normativa, adaptada a la Llei 39/2015, aquest ordre passa a ser excepcional. L'ordre "normal" passa a ser: acord de Junta d'obertura de l'expedient disciplinari amb nomenament d'instructor i secretari i alhora incloure la descripció i la qualificació inicial dels fets (incloent la infracció o infraccions que els fets imputats puguin constituir, amb indicació de la normativa infringida, així com les sancions que aquestes conductes puguin suposar, sense perjudici del que resulti de la instrucció).

per tant, que sigui l'instructor qui redacti el plec de càrrecs passa a ser l'excepció i s'ha de justificar i acreditar

Per això, l'article 92.1 ha quedat redactat així:

Article 92 Procediment

1. Instrucció.
L'instructor/a, donant fe el/la secretari/ària, ordena la pràctica de totes les actuacions adequades per a determinar i comprovar els fets, així com de totes les proves que puguin conduir al seu aclariment i a la determinació de les responsabilitats susceptibles de sanció disciplinària.

Excepcionalment, quan en el moment que es dicti l'acord d'iniciació no hi hagi elements suficients per a la qualificació inicial dels fets que motiven la incoació del procediment, l'instructor/a durà a terme la qualificació inicial dels fets mitjançant l'elaboració d'un plec de càrrecs en el termini d'un mes des de l'obertura de l'expedient disciplinari, plec de càrrecs que s'ha de notificar als interessats.

Tant l'acord d'iniciació com, en el seu cas, el plec de càrrecs, han de contenir almenys:
a) La identificació de la persona o persones presumptament responsables.
b) L'exposició dels fets imputats a l'expedientat/ada, amb la suficient diferenciació de les conductes i de les imputacions especifiques a cadascú, si són més d'un.
c) La infracció o infraccions que els fets imputats puguin constituir, amb indicació de la normativa infringida, així com les sancions que aquestes conductes puguin suposar, sense perjudici del que resulti de la instrucció.
d) L'òrgan competent per a la resolució del procediment.
e) Mesures de caràcter provisional que hagi acordat l'òrgan competent per iniciar el procediment sancionador, sense perjudici de les que es puguin adoptar durant aquest de conformitat amb l'article 85.

Els expedientats poden formular al·legacions en el termini de deu dies, a comptar de l'endemà de la notificació del plec de càrrecs, així com sol·licitar la pràctica de les proves que estimin oportunes.

D'altra banda, també hem hagut de canviar el nom de "procediment abreujat" en el cas d'infraccions lleus pel de "tramitació simplificada del procediment", en concordança amb l'article 96.5 de la Llei 39/2015.

+ Accediu al text complert de la  RESOLUCIÓ JUS/110/2019, de 22 de gener, de modificació de la Normativa de l'Advocacia Catalana del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya [Accés DOGC, enllaç consultat el 31/01/2019]