Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Mòdul d'especialització Civil. Postgrau en Litigació curs acadèmic 2016 / 2017:

Mòdul d'especialització Civi. Postgrau en Litigació curs acadèmic 2016 / 2017 

Dirección Posgrado
Nombre y apellidos: Mª Carmen Martínez Hinarejos

Coordinació Mòdul
Nombre y apellidos: Carlos-R. Puigcerver Asor

Presentació de la matèria

El present mòdul té per objecte tant el Dret civil com el Dret processal civil, excloent el Dret de família i els procediments de família per ser objecte d'un mòdul propi.

Dins el Dret civil seran objecte d'estudi les altres parts en les que tradicionalment ha estat dividit -part general, obligacions i contractes, drets reals i successions- , fent especial referència a les lleis especials de freqüent aplicació en els tribunals i intercalant blocs de Dret civil amb blocs de Dret processal civil, permetent així la visió conjunta dels aspectes substantius i adjectius.

Objectius a assolir

Es tracta que l'alumne desenvolupi les competències necessàries per afrontar amb solvència l'exercici de la professió d'advocat especialista en Dret civil, especialment, les habilitats que es requereixen per actuar en un procés civil sigui quina sigui la classe.

Es parteix de la base que l'escola de pràctica jurídica no té com a objectiu l'aprenentatge teòric de les institucions jurídiques, ja que el seu coneixement ja s'ha d'haver adquirit en el grau universitari o aprofundit en el màster de l'advocacia.

Precisament, del que es tracta és de posar en pràctica aquests coneixements mitjançant la seva aplicació a casos concrets, posant especial èmfasi en aquelles situacions que més es reprodueixen en la realitat jurídica actual i que és previsible que es suscitin en els primers anys d'exercici i, especialment, com a advocat del torn d'ofici.

Evidentment, això no exclou certes referències teòriques que emmarquen el contingut de cada sessió, però sense arribar a convertir-les en sessions de teoria on l'alumne obtingui coneixements que ja se li suposen adquirits.

Les sessions de dret substantiu hauran de perseguir la recerca de solucions jurídiques adequades al conflicte d'interessos, judicial o extrajudicial , que pugui suscitar-se en la vida real, en qualssevol de les matèries que conformen el nostre Dret civil.

Les sessions de dret processal consistiran en l'adquisició de destreses per a l'elaboració d'actes processals escrits i per a la realització d'actes processals orals , mitjançant la simulació, en aquest últim cas.

Per a l'adequat discórrer i aprofitament de les sessions és absolutament imprescindible portar els codis d'aplicació segons el cas ( LOPJ, LEC , CCC , CC, LAU , RDL 1/2007 i altres disposicions que siguin d'aplicació en els supòsits que es vagi a tractar en cada sessió ) i que l'alumne hagi repassat , prèviament , la matèria objecte de la sessió i hagi realitzat els exercicis proposats.

Continguts

S'han dividit les 37 sessions en 11 blocs de prop de 4 sessions, intercalant en la majoria dels casos els blocs de Dret civil i els de Dret processal civil. Els blocs són els següents:

BLOC I. DRET CIVIL: PART GENERAL
BLOC II.- DRET PROCESSAL CIVIL: LA COMPETÈNCIA, LES PARTS, EL OBJECTE I EL TIPUS DE PROCÉS
BLOC III.- DRET CIVIL: OBLIGACIONS I CONTRACTES (PART GENERAL)
BLOC IV.- DRET PROCESSAL CIVIL: EL PROCEDIMENT ORDINARI
BLOC V. DRET CIVIL: OBLIGACIONS I CONTRACTES (ELS CONTRACTES DE COMPRAVENDA I ARRENDAMENT)
BLOC VI DRET PROCESSAL CIVIL: EL JUDICI VERBAL I EL JUDICI VERBAL DE DESNONAMENT
BLOC VII DRET CIVIL: OBLIGACIONS I CONTRACTES (ALTRES CONTRACTES I DRET DE DANYS)
BLOC VIII DRET CIVIL: DRETS REALS I HIPOTECARI
BLOC IX.- DRET PROCESSAL: PROCESSOS ESPECIALS, ELS RECURSOS, ELS EFECTES DEL PROCÉS I EL PROCÉS CAUTELAR
BLOC X.- DRET CIVIL: DRET DE SUCCESSIONS
BLOC XI.- DRET PROCESSAL CIVIL: EL PROCÉS D'EXECUCIÓ I LA JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA

Lloc i dies d' impartició:

Les classes del Postgrau en Litigació, Mòdul Civil es portaran a terme a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers ( Carrer Llevant, 2 08402 Granollers)

Calendari:
Mòdul d'especialització civil: del 2 de març al 18 de juliol de 2017 (37 sessions)

Horari:
Dimarts i dijous de 18.00 a 21.00h

Exàmens:
20 de juliol de 2017 a les 09:00h: Examen escrit litigació civil
24 de juliol de 2017 a les 09:00h: Examen oral litigació civil

Práctiques:

Com ja referíem anteriorment, entre els objectius que es pretenen assolir no es troba la formació teòrica, ja que l'alumne ja ha estudiat la llicenciatura o grau en Dret , el que es pretén , doncs, és dotar l'alumne de competències i habilitats per a l'aplicació pràctica , a casos reals, d'aquests coneixements, per aquesta raó, les sessions són en si mateixes pràctiques , pretenent en ella resoldre els casos pràctics o els qüestionaris sobre problemes pràctics que l'alumne ja ha d'haver treballat prèviament , el que no obsta perquè es resolguin aquells dubtes de base teòrica que puguin sorgir al llarg del desenvolupament de les sessions.

D'altra banda, a més de les simulacions que puguin organitzar-se en una concreta sessió, hauran els alumnes assistir a actes processals orals als jutjats , segons les propostes de cada professor.

Avaluació

Sistema:
El sistema d'avaluació establert en el Mòdul d'especialització Civil del Postgrau de litigació pel curs acadèmic 2016 – 2017, és el sistema d'avaluació continuada.

Els percentatges generals establerts són els següents:
- 40% de la nota final pertany a l'avaluació de les pràctiques fetes durant el mòdul.
- 60% de la nota final pertany a la nota del examen (30% examen escrit, 30% examen oral) )*

*es necessari obtenir en aquests exàmens una nota mínima de 4.

Asistencia:

Per poder superar el mòdul un dels requisits indispensables és l'assistència. És per això que per poder fer els exàmens previstos, caldrà tenir el 80% d'assistència a les classes.

Criteris:

Sistema d'avaluació continuada , de tal manera que al llarg de les sessions presencials es qualificarà l'esforç i participació desplegat per l'alumne en les sessions, així com el treball desenvolupat a casa, de tal manera que, després de la finalització de les sessions de cada bloc , el professor o professors que hagin intervingut qualificaran a cada alumne, motivant la qualificació , atorgant fins a dos punts pels treballs realitzats i fins a dos punts per la participació a l'aula, de manera que cada bloc suposarà un màxim de 4 punts , excloent per trobar la nota final el bloc en el qual s'hagi obtingut pitjor puntuació, sent el màxim a obtenir 40 punts que representaran el 40 % de la nota final.
L'examen escrit consistirà en la resolució d'un supòsit de fet i la redacció d'un acte processal escrit i l'examen oral consistirà en la realització per l'alumne d'un acte processal oral.

Textos legals i bibliografia recomanada
Qualsevol textos legals i bases de dades del mercat.
Manuals de Dret processal i de Dret civil disponibles al ICAVOR o pel propi alumne.

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H