ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Mòdul d'especialització CIVIL 2017/2018

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Més informació 93 879 26 03  o Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.">Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Consulteu horari d'estiu 

Postgrau en Litigació curs acadèmic 2017/2018: Mòdul d'especialització CIVIL

Direcció Postgrau:
M. Carmen Martínez Hinarejos

Coordinació Mòdul:
Carlos-R. Puigcerver Asor

Presentació de la matèria

El present mòdul té per objecte tant el Dret civil com el Dret processal civil, excloent el Dret de família i els procediments de família per ser objecte d'un mòdul propi.

Dins el Dret civil seran objecte d'estudi les altres parts en les que tradicionalment ha estat dividit -part general, obligacions i contractes, drets reals i successions-, fent especial referència a les lleis especials de freqüent aplicació en els tribunals i intercalant temes de Dret civil amb temes de Dret processal civil, permetent així la visió conjunta dels aspectes substantius i adjectius.

Objectius a assolir

Es tracta que l'alumne desenvolupi les competències necessàries per afrontar amb solvència l'exercici de la professió d'advocat especialista en Dret civil, especialment, les habilitats que es requereixen per actuar en un procés civil sigui quina sigui la classe.

Es parteix de la base que l'escola de pràctica jurídica no té com a objectiu l'aprenentatge teòric de les institucions jurídiques, ja que el seu coneixement ja s'ha d'haver adquirit en el grau universitari o aprofundit en el màster de l'advocacia.

Precisament, del que es tracta és de posar en pràctica aquests coneixements mitjançant la seva aplicació a casos concrets, posant especial èmfasi en aquelles situacions que més es reprodueixen en la realitat jurídica actual i que és previsible que es suscitin en els primers anys d'exercici i , especialment, com a advocat del torn d'ofici.

Evidentment, això no exclou certes referències teòriques que emmarquen el contingut de cada sessió, però sense arribar a convertir-les en sessions de teoria on l'alumne obtingui coneixements que ja se li suposen adquirits.

Les sessions de dret substantiu hauran de perseguir la recerca de solucions jurídiques adequades al conflicte d'interessos, judicial o extrajudicial, que pugui suscitar-se en la vida real, en qualssevol de les matèries que conformen el nostre Dret civil.

Les sessions de dret processal consistiran en l'adquisició de destreses per a l'elaboració d'actes processals escrits i per a la realització d'actes processals orals, mitjançant la simulació, en aquest últim cas.

Per a l'adequat discórrer i aprofitament de les sessions és absolutament imprescindible portar a cada sessió els codis d'aplicació segons el cas (LOPJ, LEC, CCC, CC, LAU, RDL 1/2007 i altres disposicions que siguin d'aplicació en els supòsits que es vagi a tractar en cada sessió) i que l'alumne hagi repassat, prèviament, la matèria objecte de la sessió i hagi realitzat els exercicis proposats.

Continguts

S'han dividit les 37 sessions en 9 blocs de 4 sessions, excepte l'últim que incorpora 5, intercalant temes de Dret civil i de Dret processal civil. Es tracta d'un programa marc que no implica el desenvolupament durant el curs de tot el contingut, sinó el d'aquells aspectes que per la seva rellevància pràctica o actualitat consideri el professor que tingui assignada cada tema. Els temes són els següents:

BLOC I.

1ª.- La norma jurídica: la seva eficàcia en el temps i en l'espai; seva interpretació i integració. L'error de dret i el frau de llei. La relació jurídica: el dret subjectiu i el deure jurídic; l'exercici dels drets subjectius: la bona fe i l'abús de dret. Actes propis: expectatives jurídiques com a font del dret. Fet, acte i negoci jurídic. Influència del temps en el dret: còmput del temps, la prescripció extintiva i la caducitat. A càrrec de Sra. Carmen Robles.

2ª.- La persona i la personalitat: naixement i extinció; el concebut i no nascut; la premoriència; els drets de la personalitat, en especial el dret a l'honor a la intimitat personal ia la pròpia imatge i la seva protecció. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar. El domicili, la nacionalitat i el veïnatge civil. Les persones jurídiques: les fundacions i associacions. La representació: legal i voluntària, la ratificació i l'autocontractació. Societats civils i societats mercantils. A càrrec de Sra. Carmen Robles.

3ª.- La competència: extensió i límits de la jurisdicció, competència genèrica, les qüestions prejudicials, la competència objectiva, la competència funcional i la competència territorial. El control d'ofici i la declinatòria. A càrrec de Sra. Carmen Robles.

4ª.- Les parts: capacitat per ser part i capacitat processal, legitimació activa i passiva, ordinària i extraordinària, pluralitat de parts (litisconsorci i intervenció voluntària i provocada). La successió processal. La postulació processal i defensa tècnica. A càrrec de Sra. Carmen Robles.

BLOC II.-

5ª.- L'obligació: elements i fonts. Les classes d'obligacions: específiques i genèriques; unilaterals i recíproques; pures, condicionals i a termini; la conditio iuris; úniques i múltiples; mancomunades i solidàries; divisibles i indivisibles; amb clàusula penal i pecuniàries. L'extinció de les obligacions: el pagament; la imputació de pagaments; el pagament per cessió de béns i la dació en pagament; la consignació; la pèrdua de la cosa deguda, la condonació; la confusió de drets; la compensació; la novació i l'assumpció de deute. A càrrec de D. Pablo Català.

6ª.- L'incompliment de l'obligació: el dol, la culpa, la mora, el cas fortuït i la força major. La responsabilitat patrimonial del deutor: l'acció subrogatòria, l'acció revocatòria o pauliana, el dret de retenció i la prelació de crèdits. A càrrec de D. Pablo Català.

7ª.- L'objecte del procés: elements delimitadors, l'acumulació d'objectes, l'acumulació d'accions i l'acumulació de processos. A càrrec de Sra. Carmen Robles.

8ª.- Els tipus de procediment: el criteri de la matèria i el de la quantia; les regles de càlcul de la quantia. Les qüestions incidentals. Els actes preparatoris: diligències preliminars, reclamació prèvia en via administrativa, els actes de conciliació i la mediació. A càrrec de Sra. Carmen Robles.

BLOC III.-

9ª.- La demanda: requisits, documents que han d'acompanyar, admissió i inadmissió, la litispendència i l'ampliació de la demanda. Actituds del demandat enfront de la demanda: la rebel·lia, l'assentiment, la contestació a la demanda i la reconvenció. A càrrec de D. Pablo Català.

10ª.- L'audiència prèvia. La prova: objecte i càrrega de la prova; proposició, admissió, admissió, recursos. L'anticipació i assegurament de la prova. A càrrec de D. Pablo Català.

11ª.- L'acte del judici: pràctica dels concrets mitjans de prova i la seva valoració, les presumpcions i les conclusions. Les diligències finals. A càrrec de D. Pablo Català.

12ª.- La sentència: la liquiditat, la condemna de futur i els seus requisits interns. L'aclariment i complement de la sentència. Les costes. La paralització del procés i la seva terminació anormal: desistiment, sobreseïment, caducitat, renúncia, assentiment, la satisfacció processal o mancança sobrevinguda d'objecte. A càrrec de D. Pablo Català.

BLOC IV.-

13ª.- El contracte (I): concepte i límits; classes de contracte, especialment els contractes d'adhesió i les condicions generals de contractació. La capacitat per a contractar: incapacitats i prohibicions. El consentiment i els seus vicis (error, violència, intimidació i dol. Perfecció i consumació del contracte. L'objecte, la causa i la forma dels contractes. A càrrec de Sra. Sonia Segura.

14a El contracte (II): la seva interpretació. Els contractes preparatoris i l'opció. La ineficàcia dels contractes: inexistència, nul·litat, anul·labilitat, la confirmació, el risc imprevisible i la revisió dels contractes. A càrrec de Sra. Sonia Segura.

15ª.- El contracte de compravenda (I): classes (civil o mercantil; el contracte de subministrament i pacte en exclusiva i la venda en qualitat d'assaig o a prova); el pacte de reserva de domini; elements del contracte; prohibicions; la venda de la cosa aliena; les obligacions del venedor (teoria dels riscos, el lliurament de la cosa i el sanejament i l'evicció). A càrrec de Sra. Sonia Segura.

16a El contracte de compravenda (II): les obligacions del comprador (el preu, els interessos i les despeses, les garanties de l'ajornament i el pacte comissori). Garanties del consumidor en la contractació: en la venda de béns de consum i en la venda a terminis. El crèdit al consum. La contractació electrònica. El retracte convencional. El tanteig i retracte legal. El contracte de permuta. La transmissió de crèdits. La cessió del contracte. A càrrec de Sra. Sonia Segura.

BLOC V.

17ª.- El contracte d'arrendament (I): l'arrendament d'habitatge i per a ús distint d'habitatge, l'arrendament rústic i la parceria. A càrrec de la Sra. M. Eugènia Pons de Gironella.

18ª.- El contracte d'arrendament (II): els contractes d'arrendament d'obra i serveis, especial referència a la Llei d'Ordenació de l'Edificació. A càrrec de la Sra. M. Eugènia Pons de Gironella.

19ª.- El Juicio verbal: especialidades respecto del ordinario. Los Juicios verbales especiales del art. 250.1-1º y 2º LEC. A càrrec de la Sra. M. Eugènia Pons de Gironella.

20ª.- El contracte d'assegurança. Els contractes aleatoris. La renda vitalícia. La transacció i el contracte d'aliments. Els quasicontractes: gestió de negocis aliens, cobrament dels indegut i enriquiment sense causa. A càrrec de la Sra. M. Eugènia Pons de Gironella.

BLOC VI

21ª.- La donació. El contracte de societat. El contracte de mandat. El contracte de préstec: el comodat, el precari, el mutu i el préstec usurari. El contracte de fiança. El contracte de dipòsit. Especial referència als contractes bancaris: contracte de compte corrent, de crèdit, de targeta de crèdit, de leasing, de rènting i derivats financers. A càrrec de Sra. Sonia Segura.

22ª.- El dret de danys: responsabilitat extracontractual i la seva diferenciació de la responsabilitat contractual, la unitat de culpa civil; el dany indemnitzable, el dany emergent i lucre cessant; el dany moral; la relació causal; la culpa; la càrrega de la prova de la culpa, la seva inversió; la concurrència de culpes; el cas fortuït i la força major i la responsabilitat objectiva. Especial referència a la responsabilitat civil en la circulació de vehicles a motor i la responsabilitat civil per productes defectuosos. A càrrec de la Sra. M. Eugènia Pons de Gironella.

23ª.- El procediment monitori i canviari. A càrrec de D. Lluis Ollé.

24ª.- Els recursos. La cosa jutjada i la impugnació de la cosa jutjada. A càrrec de D. Albert de Cabo.

BLOC VII

25ª.- El dret real. La propietat: concepte i contingut. Les accions protectores del domini des a perspectiva substantiva: l'acció reivindicatòria, l'acció declarativa, l'acció negatòria i l'acció de delimitació i fitació. Les maneres d'adquirir el domini. L'accessió. La usucapió. A càrrec de D. Jesús Huerta.

26ª.- La comunitat de béns: el condomini i les comunitats especials. La propietat horitzontal. El dret de tanteo i retracto. A càrrec de D. Jesús Huerta.

27. La possessió: concepte, fonament, classes, adquisició, conservació, pèrdua, efectes i tutela (les accions possessòries, l'acció publiciana i l'autodefensa del posseïdor). L'usdefruit, el dret d'ús i habitació. El dret real de servitud. El dret de superfície. El dret de sobreelevació i subedificació. La multi propietat i l'aprofitament per torns. A càrrec de D. Jesús Huerta.

28ª.- Els drets reals de garantia. El registre de la propietat. A càrrec de D. Jesús Huerta.

BLOC VIII

29ª.- La tutela dels drets reals: els judicis verbals de l'article 250.1-3ª a 7a. Els Judicis verbals especials de l'article 250.1-8ª a 13ª. A càrrec de D. Albert de Cabo.

30ª.- Successions (I): la successió mortis causa; el testament; la institució d'hereu; les substitucions hereditàries; els llegats; la interpretació i execució de les disposicions testamentàries. A càrrec de D. Albert de Cabo.

31ª.- Successions (II): la successió forçosa; la successió intestada; les reserves; l'acceptació i repudiació; la successió contractual. El procediment d'intervenció i administració del cabal hereditari. A càrrec de D. Albert de Cabo.

32ª.- Successions (III): la comunitat hereditària; la partició d'herència. El procediment per a la divisió de l'herència. A càrrec de D. Albert de Cabo.

BLOC IX.-

33. Execució (I): disposicions generals i l'execució provisional. A càrrec de D. Lluis Ollé

34ª.- Execució (II): l'execució dinerària i no dinerària. A càrrec de D. Lluis Ollé

35ª.- Execució (III): l'execució hipotecària i la protecció del deutor hipotecari en la Llei 1/2013 i el RDL 6/2012. A càrrec de D. Lluis Ollé

36ª.- El procés cautelar. A càrrec de D. Lluis Ollé

37. La jurisdicció voluntària. A càrrec de D. Lluis Ollé

Lloc i dies d' impartició:

Les classes del Postgrau en Litigació, especialitat civil es portaran a terme els dimarts i dijous desde les 18:00 h fins a les 21 hores a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers (Carrer Llevant 2, Granollers)

Calendari:

Mòdul d'especialització civil: del 13 de febrer al 26 de juny de 2018 (110 hores) 37 sessions
Per a més detall, veure calendari annex.

Exàmens:

28 de juny de 2018 a les 18:00h: Examen escrit litigació civil
03 de juliol de 2018 a les 18:00h: Examen oral litigació civil

Pràctiques: 

Com ja referíem anteriorment, entre els objectius que es pretenen aconseguir no es troba la formació teòrica, ja que l'alumne ja ha estudiat la llicenciatura o grau en Dret, el que es pretén, doncs, és dotar l'alumne de competències i habilitats per a l'aplicació pràctica, a casos reals, d'aquests coneixements, per aquesta raó, les sessions són en si mateixes pràctiques, pretenent-hi resoldre els casos pràctics o els qüestionaris sobre problemes pràctics que l'alumne ja ha d'haver treballat prèviament, el que no obsta perquè es resolguin aquells dubtes de base teòrica que puguin sorgir al llarg del desenvolupament de les sessions.

D'altra banda, a més de les simulacions que puguin organitzar-se en una concreta sessió, deuran els alumnes assistir a actes processals orals als jutjats, segons les propostes de cada professor.

Avaluació:

El sistema d'avaluació establert en el Mòdul d'especialització civil del Postgrau de litigació pel curs acadèmic 2017-2018, és el sistema d'avaluació continuada.

Els percentatges generals establerts són els següents:

- 40% de la nota final pertany a l'avaluació de les pràctiques fetes durant el mòdul.
- 60% de la nota final pertany a la nota del examen (30% examen escrit, 30% examen oral)*
*es necessari treure en aquests exàmens una nota mínima de 4.

Assistència: Per poder superar el mòdul un dels requisits indispensables és l'assistència. És per això que per poder fer els exàmens previstos, caldrà tenir el 80% d'assistència a les classes. Les faltes justificades no podran comptabilitzar-se com a assistència.

Criteris:

S'opta per un sistema d'avaluació continuada, de tal manera que al llarg de les sessions presencials es qualificarà l'esforç i participació desplegat per l'alumne en les sessions, així com el treball desenvolupat a casa, de manera que, després de la finalització de les sessions de cada bloc, el professor o professors que hagin intervingut qualificaran a cada alumne, motivant la qualificació, atorgant fins a tres punts pels treballs realitzats i fins a dos punts per la participació a l'aula, de manera que cada bloc suposarà un màxim de 5 punts, excloent per trobar la nota final el bloc en el qual s'hagi obtingut pitjor puntuació, sent el màxim a obtenir 40 punts que representaran el 40% de la nota final.

L'examen escrit consistirà en la resolució d'un supòsit de fet i la redacció d'un acte processal escrit i l'examen oral consistirà en la realització per l'alumne d'un acte processal oral.

Textos legals i bibliografia recomanada

Textos legals i bases de dades del mercat. Manuals de Dret processal i de Dret civil disponibles al ICAVOR o pel propi alumne.

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Més informació 93 879 26 03  o Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.">Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Consulteu horari d'estiu

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H