ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Mòdul d'especialització familiar 2017/2018

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Més informació 93 879 26 03  o Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.">Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Consulteu horari d'estiu

Postgrau en Litigació curs acadèmic 2017 / 2018:  Mòdul d'especialització familiar.

Direcció Postgrau: 
Mª Carmen Martínez Hinarejos

Coordinació Mòdul:
Rosa Artigas Porta

Presentació de la matèria: 

Al llarg del curs es tractaran un conjunt de matèries que estan relacionades totes elles en l'exercici pràctic del dret de família i de la persona. Realitzada una presentació preliminar d'aquests processos especials, s'estudiarà els matrimonials tant contenciosos com de mutu acord, així com també d'altres matèries que integren el dret de família i de la persona, com ara la capacitat, filiació o parelles de fet.

A partir de l'estudi del contingut del curs i de casos pràctics, l'objectiu del curs és obtenir un grau de coneixements necessaris per exercir l'advocacia en aquesta especialitat.

Objectius a assolir

A) Comprendre i desenvolupar habilitats que permetin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats per a l'exercici d'aquesta especialització davant dels Tribunals o autoritats públiques i en les funcions assessorament.
B) Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals.
C) Aprendre i desenvolupar destreses que permetin a l'advocat l'eficiència de la seva feina, gestió del coneixement i l'ús de tècniques i eines especialitzades.
D) Saber exposar de forma oral i escrita fets, així com extreure les conseqüències jurídiques en atenció al context.
E) Valorar la necessitat de dur a terme treballs en equips interdisciplinaris si la complexitat del cas ho requereix.

Continguts: 

1.-PROCESSOS ESPECIALS: GENERALITATS.
Àmbit d'aplicació i principis. Intervenció del Ministeri Fiscal. Indisponiblitat de l'objecte del procés.
Especialitats sobre la prova i tramitació. Exclusió de publicitat.

2.- PROCESSOS SOBRE LA CAPACITAT DE LES PERSONES.
Incapacitació i tutela. Nomenament de tutor. Curatela, assistència i defensor judicial.
Protecció patrimonial de persones incapacitades. Inventari i rendició de comptes.
Internaments. Protecció de menors desemparats.

3.- PROCESSOS MATRIMONIALS (I).
Separació i divorci. Processos contenciosos i de mutu acord.
La nul.litat del matrimoni civil. Competència mesures prèvies i provisionals.

4.- PROCESSOS MATRIMONIALS (II).
El conveni regulador, aspectes de regulació, ratificació i aprovació judicial.
Pactes en previssió de ruptura. Capítols prematrimonials i matrimonials.

5.- PROCESSOS MATRIMONIALS (III).
Responsabilitats parentals. Pla de parentalitat. Guarda dels fills menors, modalitats i criteris per
a la seva determinació. Relacions personals. Prestació d'aliments dels fills, menors i majors d'edat.
Despeses extraordinàries. Relacions amb altres parents. Exploració i audiència del menor. Punts de
trobada. Incident de la potestat.

6.- PROCESSOS MATRIMONIALS (IV).
Ús de l'habitatge familiar. Exclusió, límits, obligacions i publicitat. Extinció del dret.
Prestació compensatòria a favor d'un cònjuge. Requisits, quantía, pagament i pactes.
Modificació i extinció del dret a la prestació compensatòria.

7.- PROCESSOS MATRIMONIALS (V).
Règim matrimonial. Liquidació. Compensació econòmica per raó del treball en el règim de separació de
béns.
Divisió dels béns en proindivís en el règim de separació de béns.

8.- PARELLES DE FET.
Modalitats. Les parelles de fet a Espanya: normativa autonòmica i criteris jurisprudencials.
Constitució; requisits personals. Efectes durant la convivència i després de la ruptura.

9.-PRETENSIONS SUCCESSÒRIES I RELACIONS FAMILIARS.
Drets viduals a favor dels cònjuges i dret dels convivents en parella estable.
Dissolució del règim econòmic per causa de mort. La divisió judicial de patrimonis.
Drets legitimaris, quantificació i reclamació.

10.- PROCESSOS MATRIMONIALS (VI)
Modificació de mesures definitives per variació substancial de circumstàncies.
Execucions en dret de familia, problemàtica i causes d'oposició. Recurs d'apel·lació en
matèria matrimonial.

11.- DRET PENAL I RELACIONS FAMILIARS.
Els delictes relatius a la violència de gènere I familiar. Delictes contra les relacions familiars.
La legislació de protecció integral contra la violència de gènere. Els Jutjats de violència sobre la dona.
L'ordre de protecció.

12.- PROCESSOS SOBRE FILIACIÓ.
La filiació: classes. Títols de determinació. Les accions de filiació: reclamació, impugnació i accions
mixtes. Regles comunes: mitjans de prova, legitimació, activa i passiva, mesures cautelars, filiació
contradictòria.

13.- DRET INTERNACIONAL.
Competència judicial i dret aplicable a les relacions familiars amb elements internacionals.
Competència, reconeixement i execució de resolucions en materia matrimonial i responsabilitat
parental a la UE.

14.- FISCALITAT DERIVADA DELS PROCESSOS MATRIMONIALS I DE LA LIQUIDACIÓ DEL RÈGIM MATRIMONIAL.
Conseqüències fiscals derivades per l'atribució de mesures en els procediments de familia: prestació
compensatoria; prestació d'aliments; ús habitatge familiar; guarda íntegra o compartida dels fills.
Conseqüències fiscals derivades de la liquidació del règim matrimonial: compesació econòmica i divisió
comunitat pro indivisa dels béns.

15. JURISPRUDÈNCIA ACTUAL DEL TSJC.

Lloc i dies d' impartició:

Les classes del Postgrau en Litigació, Mòdul Família es portaran a terme a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers ( Carrer Llevant, 2 08402 Granollers)

Calendari:

Mòdul d'especialització família: del 7 de març al 4 de juny de 2018 (67,5 hores.) 23 sessions

Horari:

Dilluns i dimecres de 18.00 a 21.00h

Exàmens:

8 de juny de 2018 a les 09:30h: Examen escrit litigació família
15 de juny de 2018 a les 09:30h: Examen oral litigació família

Pràctiques:

Els alumnes realitzaran durant les classes treballs relacionats amb la matèria que hauran d'entregar degudament resolts.

A més assistirem a diferents simulacres de judici a la Seu dels Jutjats de Granollers amb assistència dels Jutges del Social que hi assistiran a les dates de la seva realització.

Avaluació:

Sistema:

El sistema d'avaluació establert en el Mòdul d'especialització familiar del Postgrau de litigació pel curs acadèmic 2017 – 2018, és el sistema d'avaluació continuada.

Els percentatges generals establerts són els següents:
- 40% de la nota final pertany a l'avaluació de les pràctiques fetes durant el mòdul.
- 60% de la nota final pertany a la nota del examen (30% examen escrit, 30% examen oral)*

*es necessari treure en aquests exàmens una nota mínima de 4.

Assistència:

Per poder superar el mòdul un dels requisits indispensables és l'assistència. És per això que per poder fer els exàmens previstos, caldrà tenir el 80% d'assistència a les classes. Les faltes justificades no podran comptabilitzar-se com a assistència.

Criteris:

El sistema d'avaluació constarà d'una prova escrita que consistirà en la preparació d'un escrit judicial sobre un cas pràctic i una prova oral sobre la simulació d'un intervenció judicial.

Per poder fer l'examen final, és obligatori realitzar els casos pràctics que es vagin donant durant el curs; tots ells són obligatoris i necessaris per a superar l'assignatura.

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Més informació 93 879 26 03  o Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.">Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Consulteu horari d'estiu

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H