Publicat el RD-Ley sobre l'Impost de transmissions patrimonial i actes jurídics documentats.

 

Publicat en el BOE d'avui,  Real Decreto-ley 17/2018, sobreI l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 

 

 

Real Decreto-ley 17/2018 de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. [BOE 271, de 9 de novembre de 2018] Accedeix el text