Publicada la Llei 5/2021, de 12 d'abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Societats de Capital

 

Publicat en el BOE del 13 d'abril la Llei 5/2021, de 12 d'abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i altres normes financeres, pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades.

Accedir a l text de la "Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas." (BOE núm. 88 de 13 d'abril de 2021).