Reglament TO

 Reglament del Torn d'Ofici
 

 Reglament del Servei de Defensa d'Ofici de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers

 

DESCARREGAR
[Aprovat el 22 d'octubre de 2004]

 

Modificació del Reglmanet del Torn d'Ofici:

La Junta de Govern, en la seva reunió del  15 de juny de 2006, va aprovar la modificació del Reglament del Torn d'Ofici, en el sentit d'introduir els següents canvis:

· A l'article 2.2 s'hi afegeix una lletra f) sobre l'obligatorietat de tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil:

f) Tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil, amb un capital assegurat mínim equivalent al que en cada moment inclogui les condicions bàsiques de la pòlissa oferta pel Col·legi.

· A l'article 27.1 s'hi afegeix una lletra j) per incloure com a falta molt greu la manca de compliment dels requisits d'inscripció:

j) Deixar de complir alguna de les condicions establertes a l'article 2.2 d'aquest reglament. 

A fi afecte que la Generalitat concedeixi els següents torns,  la Junta de Govern acorda la modificació del article 12 del Reglament del Torn d´ofici amb data d´efectes 25 de febrer  de 2010  amb l´incorporació del següent text: “5. Contenciòs-Administratiu.” i “6. Mercantil.”.

· A l'article 12.  s'incorpora en el text: 5. Contenciòs-Administratiu.” i “6. Mercantil.”.