Convocatòria de dues places de SOM a Granollers i Mollet.

Comunicació de la Comissió de Mediació per a la convocatòria de dues places de Servei d'Orientació de Mediació a Granollers i Mollet del Vallès.

La Junta de Govern, amb data 14 d'octubre de 2016, ha resolt:

Convocar dues places per atendre el Servei d'Orientació a la Mediació (SOM): a Granollers i Mollet en el període comprès entre els mesos de gener a Juny de l'any 2017.

REQUISITS:

1. Ésser lletrat/da del torn d'ofici amb una antiguitat mínima de tres anys, i en un mínim de dues àrees.
2. Tenir despatx obert a l'àmbit territorial del Col·legi.
3. Estar al corrent de les càrregues col·legials
4. Acreditar disposar de pòlissa de RC. ( Aportar darrer rebut)
5. Presentar les instàncies fins a les 13:00 hores del dia 18 de novembre de 2016 a la Secretaria del Col·legi, a la delegació de Mollet del Vallès o a la dels Jutjats de Granollers.
6. El dimarts 22 de novembre a les 09:30 hores a la seu del Col·legi de Granollers a carrer Llevant 2 de Granollers tindrà lloc una prova escrita i, en finalitzar, una entrevista personal amb el Diputat encarregat del Torn d'Ofici.
7. Els candidats/tes escollits seran informats personalment
8. Als candidats/tes escollits se'ls realitzarà un contracte laboral per aquest servei.

FUNCIONS:

1. Informar sobre la possibilitat de dur a terme la mediació familiar, orientar i atendre als interessats, informar de les característiques de la mediació, ajudar a omplir el formulari, posar-se en contacte amb l'altre part implicada, i tramitar la sol·licitud al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Joan Martínez García
Diputat de Mediació