Comunicat sobre guàrdies de juliol agost i setembre

Disponibles les llistes de guàrdia del mes d'agost i setembre actualitzades. Les substitucions o canvis de juliol i del 1 al 11 de setembre inclòs s'han de fer abans del dia 25 de juliol, passada aquesta data només es podrà fer la substitució en casos de força major degudament justificats per escrit.

 

 

Només es substituirà la guàrdia de les llistes de guàrdia del mes d'agost en casos de força major degudament justificats per escrit, per fer canvis s'ha de comunicar abans del dia 25 de juliol. Preguem reviseu les llistes d'agost i comproveu que els canvis que veu sol·licitar estan realitzats.

Us recordem que el dia de guàrdia és personal i intransferible i no es podrà delegar en cap company amb l'advertiment de poder incórrer en una falta molt greu de les previstes en el reglament del torn d'ofici.

Accés llistes de guàrdia [PDF]