Política de qualitat

L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE GRANOLLERS ofereix els serveis d'Orientació Jurídica (SOJ), d'Orientació a la Mediació (SOM) i del Torn d'Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) a la demarcació judicial del Vallès Oriental, en els seus partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès, per tal de garantir l'accés a la Justícia Gratuïta a les persones que ho necessiten i que hi tenen dret, conforme a la normativa vigent.

La Junta es compromet a utilitzar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que tingui a l'abast per assolir els objectius de qualitat que es detallen en aquest document.

El compromís amb la qualitat que manifesta la Junta es concreta en els objectius següents:

Mitjançant el desenvolupament d'aquestes accions, L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE GRANOLLERS es compromet a la millora contínua de l'eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat.

A més, amb l'objectiu de garantir que aquesta Política de Qualitat es compleix, la Junta es compromet a definir uns objectius de qualitat coherents amb aquesta política i a revisar periòdicament el sistema per a garantir la seva eficàcia, per a que sigui una guia i punt de referència permanent de la corporació.

Excm. Sr. Joan Martínez i García degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers

JOAN MARTÍNEZ I GARCÍA
Granollers, Març 2020