Modificació de l'apartat 4t de l'article 695 de la Llei d'enjudiciament civil

Us informem que la disposició final tercera del RDL 11/2014, de 5 de setembre, de mesures urgents en matèria concursal, que modifica l'apartat 4t de l'article 695 de la Llei d'enjudiciament civil, conforme a la Sentència del TJUE de 17 de juliol de 2014, dóna un termini preclusiu d'un mes per a formular recurs de apel•lació contra la interlocutòria desestimatòria que ja s'hagi dictat amb anterioritat, sobre la base de l'existència de les causes d'oposició previstes a l'apartat 7è de l'article 557.1 i en l' apartat 4t de l'article 695.1 de la Llei d'enjudiciament civil, computant-se el termini des de el dia següent a l'entrada en vigor del RDL (a igual que es va fer amb la disposició transitòria 4a de la Llei 1/2013).

A continuació us transcrivim l'esmentada disposició final:

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
El apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los siguientes términos:
«4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4.º anterior, podrá interponerse recurso de apelación.
Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.»

Podeu accedir al text complert de la norma

Ben atentament,
Ramon Ignasi Palau, Comissió de Comunicació i Comissió de Normalització Lingüística.