ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Convocatòria Servei d'Orientació Jurídica Penitenciària per l'any 2018

 

Convocatòria de la inscripció voluntària per a seleccionar l'equip de lletrats i de lletrades del Col·legi d'Advocats de Granollers que presten el servei d'orientació jurídica penitenciària per a l'any 2018 tot estant condicionada a la signatura del Conveni de Col·laboració entre el Departament de Justicia i el Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya per a la prestació del Servei d'Orientació Jurídica Penitenciària per a l'any 2018.

 

 

PRIMER.- ASPECTES GENERALS RELATIUS ALS LLETRATS I LLETRADES QUE PRESTEN EL SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA PENITENCIÀRIA

En el Centre Penitenciari Quatre Camins i Joves Quatre Camins cobreixen el SOJP lletrats i lletrades col·legiats a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers.

El Conveni per a la prestació del servei estableix que el servei estarà atès pels lletrats i lletrades que el Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya designi d'entre aquells que s'hagin inscrit voluntàriament, amb la condició que reuneixin els requisits determinats pel Conveni i els determinats addicionalment pel Consell, la finalitat dels quals és garantir la correcta prestació del servei.

SEGON.- REQUISITS EXIGIBLES ALS LLETRATS I LLETRADES QUE PRESTARAN EL SERVEI

Els requisits que han de reunir el lletrats i lletrades, establerts pel Conveni o determinats pel Consell, per a la prestació del servei, són els següents:

a) Complir, amb caràcter general, els requisits de formació per accedir a la prestació dels serveis d'assistència jurídica gratuïta. Aquest requisit es compleix pel fet de trobar-se col·legiat com a resident i exercent en el Col·legi d'Advocats de Granollers i inscrit en el Torn Penal i penitenciari, complint les condicions generals d'inscripció al Torn d'ofici establertes en el seu reglament.

b) Haver superat el curs d'especialització en dret penitenciari.

c) Acreditar l'experiència en la tramitació administrativa i judicial d'assumptes.

d) Poder atendre i actua en la llengua que esculli el ciutadà que accedeixi al SOJP d' entre les dues llengües oficials de Catalunya.

A més dels requisits relacionats s'ha establert un règim d'incompatibilitats i obligacions del personal que presta el servei:

a) L'accés al servei és incompatible amb l'exercici privat de l'assessorament i defensa en matèria jurídica penitenciària. Aquesta incompatibilitat no afecta l'actuació del lletrat

prestador del servei en el Torn d'Ofici Especial Penitenciari. Tanmateix, és incompatible amb tota vinculació amb qualsevol empresa pública o administració relacionada amb la funció Penitenciària en l'àmbit de Catalunya.

b) La incompatibilitat abans enunciada suposa que els lletrats i lletrades assignats al servei, durant tot el període en què el prestin efectivament, no desenvoluparan la tasca privada d'assessorament i defensa jurídica en matèria de dret penitenciari en el Centre en el que prestin el Servei.

c) Els lletrats i lletrades, de conformitat amb allò que disposen les normes deontològiques i el règim legal de referència, han de mantenir la confidència i han de garantir la seguretat i la integritat de les dades que se li cedeixen sobre les persones usuàries del servei.

d) Els lletrats i lletrades que prestin el servei en cap cas establiran relacions professionals particulars amb els usuaris i només s'identificaran davant d'aquests com a lletrats del servei, sense comunicar ni la seva filiació ni les seves dades professionals o particulars.

TERCER.- PROCÈS PER A LA SELECCIÓ DE LLETRATS I LLETRADES PER A PRESTAR EL SERVEI AL COL·LEGI DE GRANOLLERS

Els col·legiats i col·legiades que reuneixin els requisits establerts a l'apartat anterior es podran inscriure per a la prestació del servei pel període que comprèn els mesos de gener a desembre de 2018.

Per aquest motiu es comunica al Col·legi d'Advocats de Granollers l'inici del període d'inscripció voluntària al Servei d'Orientació Jurídica al Centre Penitenciari Quatre Camins i Joves. El Col·legi d'Advocats de Granollers donarà publicitat a la present convocatòria a tots els col·legiats i col·legiades residents i exercents.

1. El termini per a sol·licitar la inscripció voluntària al servei serà del dia 17 de novembre al dia 27 de novembre de 2017, fins a les 14 hores.

La inscripció es farà adreçant degudament complimentat l'imprès que s'annexa en el darrer full d'aquesta convocatòria a la Secretaria del Col·legi d'Advocats de Granollers.

2. El Col·legi d'Advocats de Granollers, un cop exhaurit el termini per a la inscripció voluntària, certificarà els següents extrems:

a) La condició d'exercents i residents al Col·legi dels inscrits, així com la data de col·legiació en aquesta condició.

b) La superació de cursos de formació en dret penitenciari que hagi organitzat o certificat el Col·legi.

c) La condició d'inscrits al Torn penal i penitenciari, indicant la data d'inscripció a dit Torn.

Els propis interessats hauran d'acreditar de forma suficient, al moment de procedir a la seva inscripció voluntària, els següents aspectes:

1 Realització de cursos de formació en dret penitenciari que no hagi organitzat o certificat el Col·legi d'Advocats de Granollers.

2 Experiència en la tramitació administrativa i judicial d'assumptes, concretada en una determinada antiguitat de col·legiació com a exercent i resident en un Col·legi d'Advocats o concretada en una determinada antiguitat d'adscripció a un Torn Especial de dret penitenciari o a un servei d'assistència jurídica gratuïta, sempre que aquestes no quedin reflectides en la certificació que emetrà el Col·legi d'Advocats de Granollers.

En base a les dades obtingudes a través del Col·legi i aquelles que els propis interessats acreditin, es procedirà a determinar quins dels inscrits reuneixen els requisits per a la prestació del servei, la puntuació atorgada segons el barem de l'apartat quart i la selecció dels lletrats i lletrades que prestaran el servei.

La selecció dels inscrits es farà el dia 13 de desembre de 2017, i es comunicarà de forma personal al correu electrònic que s'hagi fet constar a la inscripció. Igualment quedarà penjada aquesta selecció al taulell d'anuncis del Consell.

En base al criteri de renovació íntegra dels equips d'orientadors i orientadores del servei, aquells lletrats i lletrades del Col·legi que han desenvolupat aquesta tasca en base a la selecció anterior duta a terme, poden igualment inscriure's voluntàriament al servei per a prestar-lo durant el nou període, però no podran ser seleccionats en el procés que s'enceta, sempre que hi hagi companys i companyes que, acreditant el compliment dels requisits, formulin la inscripció al servei, en nombre suficient per a cobrir les places a assignar.

QUART.- CRITERIS OBJECTIUS PER A PROCEDIR A LA SELECCIÓ DELS LLETRATS I LLETRADES QUE QUEDARAN ADSCRITS AL SERVEI

En el cas que els nombre de lletrats i lletrades que s'inscriguin voluntàriament per a prestar el servei i que compleixin els requisits establerts a l'apartat segon sigui superior al nombre de places convocades, es procedirà a la seva selecció en base als criteris objectius que tot seguit s'enuncien:

1 Anys suplementaris de col·legiació com a exercents i residents al Col·legi d'Advocats de Granollers, per damunt dels tres anys considerats com a requisit indispensable: per cada tres anys complerts suplementaris de col·legiació s'atorgaran dos punts, fins el màxim de quatre punts.

2 Formació especialitzada addicional en matèria de dret penitenciari o en matèria de serveis d'assistència jurídica gratuïta: fins a quatre punts, valorats discrecionalment pel Consell.

3 Experiència en la tramitació administrativa i judicial d'assumptes, concretada en una determinada antiguitat de col·legiació com a exercent i resident en un Col·legi d'Advocats o concretada en una determinada antiguitat d'adscripció a un Torn especial de dret penitenciari o a un servei d'assistència jurídica gratuïta, sempre que aquesta no quedi reflectida en la certificació que emetrà el Col·legi d'Advocats de Granollers: fins a quatre punts, valorats segons els criteris dels apartats 1 i 2.

En cas que diversos inscrits o inscrites obtinguin els mateixos punts de valoració, es procedirà a ordenar-los alfabèticament i se sortejarà una lletra, a partir de la qual se seleccionaran els companys i companyes suficients per a cobrir les places.

Els companys i companyes seleccionats, com a requisit previ a l'adscripció com a lletrats i lletrades del servei, hauran d'assistir a una jornada de formació sobre el funcionament del servei. A l'esmentada jornada de formació signaran el compromís d'adscripció al servei i facilitaran totes les dades fiscals i de pagament per a la seva retribució.

CINQUÈ.- CARÀCTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

En la present convocatòria se seleccionaran 6 lletrats i lletrades per a prestar el servei al Centre Penitenciari Quatre Camins i al Centre Penitenciari de Joves Quatre Camins.

Els lletrats i lletrades seleccionats, un cop el Departament de Justícia hagi acordat amb el Consell aquells que prestaran el servei, quedaran adscrits al mateix a partir del dia 1 de gener de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018.

El servei es retribueix segons la previsió continguda en cada moment al Conveni per a la prestació del servei, que de forma orientadora és a raó de 34 euros l'hora.
El servei s'efectua en horari de tarda.
Els pagaments es realitzen per mesos vençuts, dins els trenta dies següents al lliurament de la certificació de la Coordinadora del servei.

Barcelona, 16 de novembre de 2017

Esther López Ferreras

Coordinadora del servei

DESCARREGAR LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA AL SERVEI D'ORIENTACIÓ JURÍDICA

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H