ICAVOR - Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès Oriental

Normes Cookies: ICAVOR utilitza cookies amb finalitats funcionals i analítics Més informació
Toggle Bar

Convocatòria de Junta General Ordinària i Eleccions 2023

 

Convocatòria de Junta General Ordinària Anual i eleccions.

 

  

Per acord de la Junta de Govern, en la seva sessió del dia 26 d'octubre de 2023, segons el que disposen els articles 32 i 34 dels Estatuts col·legials vigents, es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc a la seu del Col·legi (Llevant, 2 de Granollers), el divendres 22 de desembre a la una del migdia, amb l'Ordre del dia següent:

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la reunió de la Junta General Ordinària del dia 30 de març de 2023.

2.- Examen i votació del pressupost elaborat per la Junta de Govern per a l'exercici de 2024.

3.- Elecció dels càrrecs de la Junta de Govern, corresponents als membres que cessen per expiració del termini pel qual foren elegits, d'acord amb el que disposa l'article 49.b) dels Estatuts. Els càrrecs a elegir per un nou mandat de quatre anys són: degà/na, vicedegà/na, i els diputats/des 5è, 6è, i 7è.

4.- Torn obert de paraules.

--------

D'acord amb el procediment previst als articles 50 i següents dels Estatuts, l'elecció dels esmentats càrrecs se subjectarà a les següents normes:

Per als càrrecs de la junta de govern es podran presentar: advocats/des, exercents residents dins la demarcació del Col·legi i amb dos anys d'exercici professional. Per al càrrec de degà o degana del Col·legi no caldran altres requisits especials i sempre que concorrin les circumstàncies previstes en els articles 50 i concordants dels Estatuts del Col·legi d'Advocats de Granollers.
Les candidatures hauran de presentar-se a la Junta de Govern (Secretaria del Col·legi), degudament signades, almenys quinze dies abans de la data fixada per l'elecció.
La Mesa electoral es constituirà a les 9hs. del matí del dia 22 de desembre de 2023, i es tancarà l'urna per al començament de l'escrutini a les 13 h.
En el termini de cinc dies quedaran exposades en el tauló d'anuncis del Col·legi les llistes dels col·legiats i col·legiades exercents i no exercents amb dret a vot. Les reclamacions contra les llistes d'electors hauran de ser verificades en el termini dels cinc dies següents a la seva exposició.
Tindran dret al sufragi actiu, els col·legiats i col·legiades en exercici, a partir dels tres mesos següents a la seva incorporació al Col·legi, i els col·legiats i col·legiades sense exercici que estiguin inscrits amb un mínim d'un any.
Formes d'exercir el vot, per part dels col·legiats/des, vot presencial el dia de la votació, davant de la Mesa electoral; vot per correu i vot presencial anticipat.
Les normes per a votar per correu són les següents:
El vot per correu exigeix els següents requisits: el col·legiat o col·legiada ha de comparèixer davant la secretaria del Col·legi per interessar certificació acreditativa de la seva pertinença al Col·legi i de no estar privat del dret al vot. El col·legiat o col·legiada ha de remetre per qualsevol mitjà a la secretaria del Col·legi la certificació indicada al paràgraf anterior, amb una fotocòpia del seu document nacional d'identitat, i l'escrit manifestant la seva voluntat de votar per correu. Dins un sobre tancat ha d'adjuntar la papereta de vot. Els vots per correu han d'arribar al Col·legi abans que finalitzi la jornada electoral i els custodia el secretari, introduint-los a l'urna un cop finalitzada la votació, amb la comprovació prèvia que reuneixen els requisits establerts, i que el col·legiat o col·legiada no ha exercit el seu dret al vot personalment.

Les normes per a votar presencial anticipat són les següents:
El vot presencial anticipat el poden exercir els col·legiats i col·legiades durant els tres dies hàbils anteriors a la data de les eleccions, personant-se a la secretaria del Col·legi i exercint el seu dret a votar com si es tractés del vot per correu. Els vots efectuats per aquest sistema, s'han de registrar en un document ad hoc, i els ha de guardar el secretari del Col·legi fins el dia de la votació, moment en el qual els lliurarà a la Mesa electoral, junt amb els vots emesos per correu.

Data fi de presentació candidatures: 07.12.2023
Proclamació de candidats: 10.12.2023
Termini de reclamacions: 15.12.2023
Termini resolució reclamacions: 3 dies naturals

Per mes informació: Secretaria del Col·legi d'Advocats de Granollers i Estatuts de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers https://www.icavor.cat/docs/Estatuts_icavor_2011.pdf

El Degà El Secretari
Sr. Joan Martínez Sr. Antoni Garabatos

 Granollers, 12 de noviembre de 2021

logo transparentnegatiu 150
IL·LUSTRE COL·LEGI D´ADVOCATS GRANOLLERS Partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès.
Carrer Llevant núm. 2,  08402 Granollers
Tel. 93 879 26 03 Fax 93 879 14 38 E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. CIF: Q0863004H